Thursday, April 30, 2009

info bahasa

BAHAGIAN 4: BENTUK JAMAK

Bentuk Jamak tergolong dalam Frasa Nama. Kesalahan-kesalahan yang terbentuk kebiasaannya merupakan bentuk kesalahan dari segi frasa. Kesalahan yang berlaku juga kurang disedari oleh kebanyakan pelajar kerana maksud ayat masih tidak terjejas dan masih tepat. Namun dari segi pembentukan Frasa Nama terdapat kesalahan kerana pembentukan dan penggunaan kata nama jamak yang tidak tepat.

Pembentukan kata nama jamak boleh berlaku dalam dua cara iaitu;

i. Pengulangan kata nama .

ii. Penggunaan kata bilangan.

i. PENGULANGAN KATA NAMA

Bentuk jamak seumpama ini dapat dibentuk dengan mengulangi kata nama yang digunakan dalam ayat untuk menunjukkan bilangan yang lebih daripada satu ataupun untuk menunjukkan jamak.

Contohnya:

Kata nama Bentuk Jamak

i. pekerja pekerja-pekerja

ii. meja meja-meja

iii. buku buku-buku

Namun perlu juga diingat bahawa terdapat kata nama yang diulangi tidak menunjukkan bentuk jamak sebaliknya hanya membentuk kata ganda yang menunjukkan kata nama sahaja.

Contoh Kata Nama yang diulangi tetapi tidak menunjukkan Bentuk Jamak seperti berikut :

- rama-rama - kura-kura

- gula-gula - biri-biri

- kanak-kanak - jentik-jentik

Bentuk kata nama di atas, jika menunjukkan maksud banyak (jamak) perlu menerima kata bilangan.

Contohnya:

- beberapa ekor rama-rama

- semua gula-gula

- tiga orang kanak-kanak

- lima ekor kura-kura

- beberapa ekor biri-biri

- semua jentik-jentik

  • Dalam proses pembentukan kata nama bilangan, terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu;

Peringatan 1

Terdapat sesetengah kata nama yang memang mendukung makna jamak (lebih daripada satu) dan tidak boleh digandakan.

Kesalahan Contoh: Bentuk sepatutnya

- Penduduk-penduduk - Penduduk

- Mereka-mereka - Mereka

- Umat-umat - Umat

- Rakyat-rakyat - Rakyat

Peringatan 2

a) Kata Nama yang telah diulangi (digandakan dan menunjukkan maksud jamak) tidak boleh menerima kata bilangan kerana pembentukan yang sedemikian membentuk kesalahan Frasa Nama

Kesalahan Contoh:

i. Lima orang askar-askar

ii. Semua bahan-bahan

iii. Beberapa helai kertas-kertas

Frasa Sepatutnya :

i. Lima orang askar

ii. Semua bahan

iii. Beberapa helai kertas

Ulasan::

Kata nama yang telah menerima kata bilangan tidak perlu digandakan lagi kerana frasa yang menerima kata bilangan telah sedia asal menunjukkan bilangan dan kata nama yang digandakan juga menunjukkan bilangan.

b) Setiap Kata Nama yang telah diulang (digandakan) juga tidak boleh menerima perulangan pada kata adjektif yang merujuk kepada kata nama tersebut. Salah satu antara Kata Nama dan Kata Adjektif perlu digugurkan perulangannya. Hal ini disebabkan kata nama yang diulang dan kata adjektif yang diulang telah menunjukkan bentuk jamak.

Kesalahan Contoh :

i. Baju-bajunya mahal-mahal belaka.

ii. Pelajar-pelajar sekolah itu pandai-pandai belaka.

iii. Rumah-rumah di situ cantik-cantik belaka.

Frasa Sepatutnya :

i. Baju-bajunya mahal belaka.

ii. Pelajar-pelajar sekolah itu pandai belaka.

iii. Rumah-rumah di situ cantik belaka.

Ataupun

i. Bajunya mahal-mahal belaka.

ii. Pelajar sekolah itu pandai-pandai belaka.

iii. Rumah di situ cantik-cantik belaka.

Ulasan:

Penggandaan pada kedua-dua kata nama dan kata adjektif tidak perlu kerana maksud kedua-duanya jika digandakan akan menunjukkan bilangan.

2. PENGGUNAAN KATA BILANGAN

Pembentukan kata nama jamak bentuk ini menggunakan perkataan yang menunjukkan jumlah sesuatu kata nama untuk membentuk frasa nama. Bentuk jamak sebegini terbahagi kepada enam jenis iaitu:

i. Kata Bilangan Tentu

Bentuk Jamak ini menggunakan angka atau jumlah tertentu untuk menunjukkan bilangan.

Contohnya:

- dua / tiga / lapan

- sepuluh

- seratus

- lima ribu dan sebagainya.

Pembentukan kata jamak seperti ini memerlukan penjodoh bilangan pada kata nama untuk mengelakkkan kesalahan frasa..

Kesalahan Contoh:

i. Dua pelajar sedang bermain..

ii. Lima ribu askar terbunuh dalam peperangan itu.

iii. Lima rumah telah terbakar dalam kejadian itu.

Ayat Sepatutnya:

i. Dua orang pelajar sedang bermain.

ii. Lima ribu orang askar terbunuh dalam peperangan itu.

iii. Lima buah rumah telah terbakar dalam kejadian itu.

ii. Kata Bilangan Tak Tentu.

Bentuk Jamak ini tidak menentukan jumlah yang hendak dinyatakan secara tetap. Jumlah yang dinyatakan adalah umum, namun masih menunjukkan jumlah sesuatu kata nama kerana digunakan bersama kata nama untuk membentuk frasa nama.

Contohnya :

- Para

- Segelintir

- Sekalian

- Segenap

- Sebilangan

- Semua

- Segala

- Seluruh

- Beberapa

- Pelbagai

- Berbagai-bagai

  • Kecuali kata bilangan “beberapa” kata bilangan tak tentu yang lain tidak boleh menerima penjodoh bilangan yang akan membentuk kesalahan frasa dan mengubah makna ayat.
  • Kata bilangan ‘para’ pula tidak boleh digandakan kerana akan membentuk maksud ‘rak’ jika digandakan.

Kesalahan Contoh :

i. Semua ekor burung itu telah mati.

ii. Seluruh buah kampung itu telah dilanda banjir.

iii. Para orang pemuda diminta menyumbang tenaga kepada negara.

iv. Para-para pelajar akan didenda jika melakukan kesalahan.

Ayat Sepatutnya:

i. Semua burung itu telah mati.

ii. Seluruh kampung itu telah dilanda banjir.

iii. Para pemuda diminta menyumbang tenaga kepada negara.

iv. Para pelajar akan didenda jika melakukan kesalahan.

iii. Kata Bilangan Pisahan

Kata bilangan ini perlu digandakan ataupun menerima ‘se’ pada kata ‘tiap’. Kesalahan pembentukan akan membentuk kesalahan penggunaan kata nama.

Kesalahan Contoh:

i. Tiap pelajar perlu berdisiplin.

ii. Mereka menggunakan peralatan masing.

Ayat Sepatutnya:

i. Tiap-tiap pelajar perlu berdisiplin.

ii. Mereka menggunakan perlatan masing-masing.

Ulasan:

Kata bilangan tiap-tiap dan masing-masing tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya menjadi tiap atau masing kerana maksud yang dibentuk akan menunjukkan maksud yang tidak tepat.

iv. Kata Bilangan Himpunan

Bentuk jamak ini menggunakan imbuhan ‘ber’ dan ‘se’ dan perkataan yang menunjukkan bilangan tersebut digandakan .

Contohnya:

- berbagai-bagai

- berjenis-jenis

- berpuluh-puluh

- kedua-dua

- bermacam-macam

- setengah-setengah

- sesetengah

Bentuk jamak ini perlu digandakan untuk mengelakkan pembentukan kesalahan kata.

Kesalahan Contoh:

i. Berbagai barang diijual di kedai itu.

ii. Berpuluh orang pemuda ditangkap dalam operasi itu.

iii. Setengah pelajar gemar ponteng sekolah tanpa sebab.

iv. Berpuluh pelajar sedang berbaris di padang.

v. Beribu manusia membanjiri stadium itu.

Ayat Sepatutnya:

i. Berbagai-bagai barang ….

ii. Berpuluh-puluh orang pemuda ….

iii. Setengah-setengah pelajar …. (atau) Sesetengah pelajar .......

iv. Berpuluh-puluh ….. (atau) Puluhan .......

v. Beribu-ribu….. (atau) Ribuan ......

v. Kata Bilangan Pecahan

Bentuk jamak ini menunjukkan pecahan daripada bahagian yang besar.

Contohnya:

- Suku

- Satu perempat

- Setengah

- Dua pertiga dan sebagainya.

Pembentukannya dan susunan bagi kata bilangan suku dan setengah juga perlu betul dan tepat dan tidak boleh disusun sewenang-wenangnya.

Kesalahan Contoh:

i. Kami telah menanti Ahmad sejak tiga suku jam yang lalu.

ii. Barang-barang itu berharga hanya tujuh setengah ringgit sahaja.

Ayat Sepatutnya:

i. …… tiga jam suku …..

ii. …… tujuh ringgit setengah …..

vi. Kata Bilangan Tingkat

Bentuk jamak ini menunjukkan kedudukan sesuatu kata nama yang digunakan bersama dengan kata bilangan tersebut.

Contohnya:

- kedua

- ketiga

- pertama

- keseratus dan seterusnya.

Ayat Contoh:

i. Dia mendapat tempat pertama dalam pertandingan itu.

ii. Aminah memperoleh tempat kelima dalam peperiksaan di kelasnya.

Kata bilangan ini jarang membentuk kesalahan dan pembentukan bentuk jamak kerana fungsinya yang membentuk tingkat kedudukan sesuatu kata nama.

Rumusan

Dalam menganalisis pembentukan kata nama bilangan, kita perlu berhati-hati bukan sahaja daripada aspek pembentukannya, malahan juga dari aspek makna. Jangan sesekali menganggap bentuk yang biasa digunakan dalam lisan sebagai betul, maka dari segi hukum tatabahasa juga betul.


sumber ; cikgu Azmi Misron

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home