Thursday, April 30, 2009

info bahasa

Khamis, April 23, 2009

BM K2 : ANALISIS SOALAN TATABAHASA (S3B)

2004 (N)
Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk

2005 (J)
Tukar ayat pasif di bawah menjadi ayat aktif

2005 (N)
Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif

2006 (J)
Cerakinkan ayat majmuk menjadi 6 ayat tunggal

2006 (N)
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal

2007 (J)
Buat 6 ayat perintah

2007 (N)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif

2008 (J)
Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang

2008 (N)
Tentukan pola ayat dasar


2009 (J) DAN 2009 (N)

Kemungkinan : SILA BERI PERHATIAN DAN TUMPUAN YANG LEBIH

1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
( Kali akhir tahun 2004 )

2. Gabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk
( Kali akhir sebelum 2004 )

3. Tentukan kata dan frasa dalam ayat
Contoh : senaraikan kata kerja transitif dalam ayat diberi.

4. Analisis bentuk ayat
Contoh : Nyatakan satu ayat majmuk komplemen daripada petikan.

sumber ; cikgu Razak

Labels:

info bahasa

BAHAGIAN 4: BENTUK JAMAK

Bentuk Jamak tergolong dalam Frasa Nama. Kesalahan-kesalahan yang terbentuk kebiasaannya merupakan bentuk kesalahan dari segi frasa. Kesalahan yang berlaku juga kurang disedari oleh kebanyakan pelajar kerana maksud ayat masih tidak terjejas dan masih tepat. Namun dari segi pembentukan Frasa Nama terdapat kesalahan kerana pembentukan dan penggunaan kata nama jamak yang tidak tepat.

Pembentukan kata nama jamak boleh berlaku dalam dua cara iaitu;

i. Pengulangan kata nama .

ii. Penggunaan kata bilangan.

i. PENGULANGAN KATA NAMA

Bentuk jamak seumpama ini dapat dibentuk dengan mengulangi kata nama yang digunakan dalam ayat untuk menunjukkan bilangan yang lebih daripada satu ataupun untuk menunjukkan jamak.

Contohnya:

Kata nama Bentuk Jamak

i. pekerja pekerja-pekerja

ii. meja meja-meja

iii. buku buku-buku

Namun perlu juga diingat bahawa terdapat kata nama yang diulangi tidak menunjukkan bentuk jamak sebaliknya hanya membentuk kata ganda yang menunjukkan kata nama sahaja.

Contoh Kata Nama yang diulangi tetapi tidak menunjukkan Bentuk Jamak seperti berikut :

- rama-rama - kura-kura

- gula-gula - biri-biri

- kanak-kanak - jentik-jentik

Bentuk kata nama di atas, jika menunjukkan maksud banyak (jamak) perlu menerima kata bilangan.

Contohnya:

- beberapa ekor rama-rama

- semua gula-gula

- tiga orang kanak-kanak

- lima ekor kura-kura

- beberapa ekor biri-biri

- semua jentik-jentik

  • Dalam proses pembentukan kata nama bilangan, terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu;

Peringatan 1

Terdapat sesetengah kata nama yang memang mendukung makna jamak (lebih daripada satu) dan tidak boleh digandakan.

Kesalahan Contoh: Bentuk sepatutnya

- Penduduk-penduduk - Penduduk

- Mereka-mereka - Mereka

- Umat-umat - Umat

- Rakyat-rakyat - Rakyat

Peringatan 2

a) Kata Nama yang telah diulangi (digandakan dan menunjukkan maksud jamak) tidak boleh menerima kata bilangan kerana pembentukan yang sedemikian membentuk kesalahan Frasa Nama

Kesalahan Contoh:

i. Lima orang askar-askar

ii. Semua bahan-bahan

iii. Beberapa helai kertas-kertas

Frasa Sepatutnya :

i. Lima orang askar

ii. Semua bahan

iii. Beberapa helai kertas

Ulasan::

Kata nama yang telah menerima kata bilangan tidak perlu digandakan lagi kerana frasa yang menerima kata bilangan telah sedia asal menunjukkan bilangan dan kata nama yang digandakan juga menunjukkan bilangan.

b) Setiap Kata Nama yang telah diulang (digandakan) juga tidak boleh menerima perulangan pada kata adjektif yang merujuk kepada kata nama tersebut. Salah satu antara Kata Nama dan Kata Adjektif perlu digugurkan perulangannya. Hal ini disebabkan kata nama yang diulang dan kata adjektif yang diulang telah menunjukkan bentuk jamak.

Kesalahan Contoh :

i. Baju-bajunya mahal-mahal belaka.

ii. Pelajar-pelajar sekolah itu pandai-pandai belaka.

iii. Rumah-rumah di situ cantik-cantik belaka.

Frasa Sepatutnya :

i. Baju-bajunya mahal belaka.

ii. Pelajar-pelajar sekolah itu pandai belaka.

iii. Rumah-rumah di situ cantik belaka.

Ataupun

i. Bajunya mahal-mahal belaka.

ii. Pelajar sekolah itu pandai-pandai belaka.

iii. Rumah di situ cantik-cantik belaka.

Ulasan:

Penggandaan pada kedua-dua kata nama dan kata adjektif tidak perlu kerana maksud kedua-duanya jika digandakan akan menunjukkan bilangan.

2. PENGGUNAAN KATA BILANGAN

Pembentukan kata nama jamak bentuk ini menggunakan perkataan yang menunjukkan jumlah sesuatu kata nama untuk membentuk frasa nama. Bentuk jamak sebegini terbahagi kepada enam jenis iaitu:

i. Kata Bilangan Tentu

Bentuk Jamak ini menggunakan angka atau jumlah tertentu untuk menunjukkan bilangan.

Contohnya:

- dua / tiga / lapan

- sepuluh

- seratus

- lima ribu dan sebagainya.

Pembentukan kata jamak seperti ini memerlukan penjodoh bilangan pada kata nama untuk mengelakkkan kesalahan frasa..

Kesalahan Contoh:

i. Dua pelajar sedang bermain..

ii. Lima ribu askar terbunuh dalam peperangan itu.

iii. Lima rumah telah terbakar dalam kejadian itu.

Ayat Sepatutnya:

i. Dua orang pelajar sedang bermain.

ii. Lima ribu orang askar terbunuh dalam peperangan itu.

iii. Lima buah rumah telah terbakar dalam kejadian itu.

ii. Kata Bilangan Tak Tentu.

Bentuk Jamak ini tidak menentukan jumlah yang hendak dinyatakan secara tetap. Jumlah yang dinyatakan adalah umum, namun masih menunjukkan jumlah sesuatu kata nama kerana digunakan bersama kata nama untuk membentuk frasa nama.

Contohnya :

- Para

- Segelintir

- Sekalian

- Segenap

- Sebilangan

- Semua

- Segala

- Seluruh

- Beberapa

- Pelbagai

- Berbagai-bagai

  • Kecuali kata bilangan “beberapa” kata bilangan tak tentu yang lain tidak boleh menerima penjodoh bilangan yang akan membentuk kesalahan frasa dan mengubah makna ayat.
  • Kata bilangan ‘para’ pula tidak boleh digandakan kerana akan membentuk maksud ‘rak’ jika digandakan.

Kesalahan Contoh :

i. Semua ekor burung itu telah mati.

ii. Seluruh buah kampung itu telah dilanda banjir.

iii. Para orang pemuda diminta menyumbang tenaga kepada negara.

iv. Para-para pelajar akan didenda jika melakukan kesalahan.

Ayat Sepatutnya:

i. Semua burung itu telah mati.

ii. Seluruh kampung itu telah dilanda banjir.

iii. Para pemuda diminta menyumbang tenaga kepada negara.

iv. Para pelajar akan didenda jika melakukan kesalahan.

iii. Kata Bilangan Pisahan

Kata bilangan ini perlu digandakan ataupun menerima ‘se’ pada kata ‘tiap’. Kesalahan pembentukan akan membentuk kesalahan penggunaan kata nama.

Kesalahan Contoh:

i. Tiap pelajar perlu berdisiplin.

ii. Mereka menggunakan peralatan masing.

Ayat Sepatutnya:

i. Tiap-tiap pelajar perlu berdisiplin.

ii. Mereka menggunakan perlatan masing-masing.

Ulasan:

Kata bilangan tiap-tiap dan masing-masing tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya menjadi tiap atau masing kerana maksud yang dibentuk akan menunjukkan maksud yang tidak tepat.

iv. Kata Bilangan Himpunan

Bentuk jamak ini menggunakan imbuhan ‘ber’ dan ‘se’ dan perkataan yang menunjukkan bilangan tersebut digandakan .

Contohnya:

- berbagai-bagai

- berjenis-jenis

- berpuluh-puluh

- kedua-dua

- bermacam-macam

- setengah-setengah

- sesetengah

Bentuk jamak ini perlu digandakan untuk mengelakkan pembentukan kesalahan kata.

Kesalahan Contoh:

i. Berbagai barang diijual di kedai itu.

ii. Berpuluh orang pemuda ditangkap dalam operasi itu.

iii. Setengah pelajar gemar ponteng sekolah tanpa sebab.

iv. Berpuluh pelajar sedang berbaris di padang.

v. Beribu manusia membanjiri stadium itu.

Ayat Sepatutnya:

i. Berbagai-bagai barang ….

ii. Berpuluh-puluh orang pemuda ….

iii. Setengah-setengah pelajar …. (atau) Sesetengah pelajar .......

iv. Berpuluh-puluh ….. (atau) Puluhan .......

v. Beribu-ribu….. (atau) Ribuan ......

v. Kata Bilangan Pecahan

Bentuk jamak ini menunjukkan pecahan daripada bahagian yang besar.

Contohnya:

- Suku

- Satu perempat

- Setengah

- Dua pertiga dan sebagainya.

Pembentukannya dan susunan bagi kata bilangan suku dan setengah juga perlu betul dan tepat dan tidak boleh disusun sewenang-wenangnya.

Kesalahan Contoh:

i. Kami telah menanti Ahmad sejak tiga suku jam yang lalu.

ii. Barang-barang itu berharga hanya tujuh setengah ringgit sahaja.

Ayat Sepatutnya:

i. …… tiga jam suku …..

ii. …… tujuh ringgit setengah …..

vi. Kata Bilangan Tingkat

Bentuk jamak ini menunjukkan kedudukan sesuatu kata nama yang digunakan bersama dengan kata bilangan tersebut.

Contohnya:

- kedua

- ketiga

- pertama

- keseratus dan seterusnya.

Ayat Contoh:

i. Dia mendapat tempat pertama dalam pertandingan itu.

ii. Aminah memperoleh tempat kelima dalam peperiksaan di kelasnya.

Kata bilangan ini jarang membentuk kesalahan dan pembentukan bentuk jamak kerana fungsinya yang membentuk tingkat kedudukan sesuatu kata nama.

Rumusan

Dalam menganalisis pembentukan kata nama bilangan, kita perlu berhati-hati bukan sahaja daripada aspek pembentukannya, malahan juga dari aspek makna. Jangan sesekali menganggap bentuk yang biasa digunakan dalam lisan sebagai betul, maka dari segi hukum tatabahasa juga betul.


sumber ; cikgu Azmi Misron

Labels:

info penulisan

Jom! Kita Mengarang

Sebagai permulaan kita akan membicarakan komponen penting dalam penulisan karangan. Jom! Kita teliti komponen tersebut.

Teknik Penulisan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan keterangan ringkas tentang perkara yang akan diketengahkan dalam karangan. Pendahuluan yang baik dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perbincangan dalam bahagian isi.

Teliti perkara-perkara berikut yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan.

PERKARA PENTING DALAM PERENGGAN PENDAHULUAN

Ringkasnya perenggan pendahuluan mengandungi ayat-ayat yang disusun seperti berikut;

Kehendak soalan yang dikemukakan.Isu atau perkara yang berkaitan dengan soalan.
Keterangan isu atau perkara yang berkaitan dengan kehendak soalan

HALA TUJU SOALAN (Sebab/langkah/kesan)

Bahagian terpenting yang kerap ditinggalkan oleh pelajar ialah HALA TUJU SOALAN yang menjuruskan karangan kepada kehendak soalan.

PENDAHULUAN CONTOH

Soalan : Kerajaan telah mengisytiharkan bahawa demam denggi telah menjadi wabak di negara ini.

Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

(A1) Demam denggi merupakan ancaman yang tidak boleh dipandang ringan. (A2) Pertambahan bilangan pengidap demam denggi yang kian bertambah menyebabkan pihak kerajaan mengisytiharkan demam denggi sebagai wabak yang melanda negara kita. (A3) Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menyebabkan wabak ini sukar dikawal. (A4) Pelbagai langkah dapat diambil bagi mengatasi masalah ini daripada merebak dan membahayakan nyawa terutamanya kanak-kanak.
CARA PENGOLAHAN ISI KARANGAN

Sesetengah pelajar beranggapan bahawa karangan mereka telah dikembangkan isinya apabila melihat perenggan yang ditulis mengandungi beberapa ayat. Tanpa disedari mereka kadang kala mencampuradukkan beberapa isi pokok dalam satu perenggan. Seharusnya satu perenggan isi hanya menghuraikan isi berkenaan sahaja bukannya perkara lain yang tidak mempunyai relevansi dengan perkara berkenaan.

Teliti contoh pengembangan isi di bawah yang dihuraikan secara mudah tetapi berkesan untuk menjelaskan perkara yang mahu disampaikan. Teknik ini agak mengikat idea pelajar, namun amat berkesan untuk memastikan pengembangan isi yang baik dan berkesan.

KESILAPAN DALAM PENGOLAHAN ISI KARANGAN

Mencampuradukkan isi dalam satu perenggan. Terdapat pelajar yang menulis perkara yang diketahui dan tidak menulis perkara yang dikehendaki dalam soalan. Misalnya soalan berkehendakkan faktor penyebab, pelajar memasukkan isi tentang kesan.

Tidak menuliskan contoh sebagai bukti huraian atau hujah yang disampaikan. Contoh dalam sesuatu huraian isi merupakan pengukuhan kepada isi yang mahu disampaikan.

Hanya memberikan tumpuan kepada satu aspek bagi soalan yang memerlukan huraian tentang beberapa perkara. Misalannya bagi soalan yang bertanyakan punca dan langkah, pelajar hanya memberikan punca tanpa memberikan perhatian terhadap langkah.

Soalan contoh 1

Kejadian jenayah yang membabitkan remaja semakin bertambah sejak kebelakangan ini”.

Pada pendapat anda, siapakah yang bertanggungjawab menangani masalah ini.

Isi yang mahu disampaikan;

  • Peranan ibu bapa mengawal aktiviti dan tingkah laku anak-anak.

APA

Apakah isi pokok yang mahu disampaikan

Ibu bapa merupakan pihak yang paling berkesan dalam usaha mengawal aktiviti dan tingkah laku anak-anak mereka.


MENGAPA

Mengapa boleh berlaku apa (isi pokok)

Hal ini disebabkan ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dan paling faham dengan aktiviti dan tingkah laku anak-anak mereka.
BAGAIMANA / KESAN DARIPADA APA

Bagaimanakah boleh berlaku apa (isi pokok)

Dengan demikian, ibu bapa dapat sentiasa memantau pergerakan dan aktiviti yang dilakukan oleh remaja..

BUKTI / CONTOH

Apakah contoh yang dapat menunjukkan apa (isi pokok)

Misalnya, ibu bapa boleh memberikan teguran dan nasihat sekiranya tingkah laku dan perbuatan anak-anak mereka mula menampakkan unsur-unsur negatif.

PENEGASAN / RUMUSAN ISI

Kesimpulan daripada isi – kembali kepada persoalan pokok.

Sekiranya semua ibu bapa memainkan peranan masing-masing dengan berkesan, pembabitan remaja dalam kegiatan jenayah akan dapat dikurangkan..

Perenggan lengkap:

Ibu bapa merupakan pihak yang paling berkesan dalam usaha mengawal aktiviti dan tingkah laku anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dan paling faham dengan aktiviti dan tingkah laku anak-anak mereka. Dengan demikian, ibu bapa dapat sentiasa memantau pergerakan dan aktiviti yang dilakukan oleh remaja. Misalnya, ibu bapa boleh memberikan teguran dan nasihat sekiranya tingkah laku dan perbuatan anak-anak mereka mula menampakkan unsur-unsur negatif. Sekiranya semua ibu bapa memainkan peranan masing-masing dengan berkesan, pembabitan remaja dalam kegiatan jenayah akan dapat dikurangkan..


sumber ; cikgu Azmi Misron


Labels:

Wednesday, April 29, 2009

info bahasa

BAHAGIAN 6: Penggunaan Kata Pemeri dan Kata Nafi

Penggunaan kata pemeri dalam Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai pemeri hal atau perangkai antara subjek ayat dengan frasa utama dalam predikat bukanlah sesuatu yang wajib sebagaimana penggunaan ‘is’, ‘are’ ataupun ‘a’ dalam struktur Bahasa Inggeris.

Penggunaannya agak terbatas dan kurang digalakkan dalam pembentukan ayat-ayat Bahasa Melayu. Namun demikian terdapat kecenderungan penggunaannya dalam pembentukan ayat-ayat yang salah ataupun tidak gramatis khususnya apabila digunakan pada awal ayat di hadapan frasa kerja ataupun kata kerja.

Kesalahan Contoh:

1. Adalah diberitahu bahawa mesyuarat PIBG tersebut akan ditangguhkan ke minggu depan.

2. Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa anak bulan Syawal tidak kelihatan.

3. Tingkah lakunya yang sombong itu adalah menyebabkan orang ramai benci kepadanya.

Ayat-ayat di atas seharusnya menggugurkan kata pemeri ‘adalah’ bagi membentuk ayat-ayat yang betul dan gramatis.

Terdapat dua kata pemeri yang digunakan sebagai pemeri hal dalam Bahasa Melayu iaitu ‘ialah’ dan ‘adalah’.

i) Penggunaan Kata Pemeri ‘Ialah’

Kata pemeri ini digunakan di hadapan frasa nama ataupun kata nama untuk menunjukkan pertalian antara subjek dan predikat ayat ataupun dengan kata lain untuk memerihalkan subjek ayat.

Ayat Contoh:

1. Yang turut hadir dalam majlis hari jadinya ialah beberapa orang guru.

2. Antara sebab utama pelajar melepak ialah pengaruh daripada rakan-rakan sebaya.

3. Perkara yang paling penting sekarang ialah pemulihan ekonomi negara.

Kesalahan Penggunaan Kata Pemeri ‘Ialah’

Kesalahan yang biasa dilakukan semasa penggunaan kata pemeri ‘ialah’ merupakan penggabungannya dengan kata nafi ‘bukan’ dan ‘tidak’.

Kesalahan Contoh:

1. Mereka ialah bukan pelajar sekolah tersebut.

2. Pelajar-pelajar itu didenda kerana ialah tidak hadir ke sekolah selama tiga hari berturut-turut.

Ayat sepatutnya:

1. Mereka bukan pelajar sekolah tersebut.

2. Pelajar-pelajar itu didenda kerana tidak hadir ke sekolah selama tiga hari berturut-turut.

Satu lagi kesalahan penggunaan ‘ialah’ berlaku apabila digabungkan dengan kata kerja ataupun kata adjektif. Sepatutnya ‘ialah’ digunakan bersama-sama dengan kata nama sahaja.

Kesalahan Contoh:

3. Mereka ialah memberitahu kami tentang kejadian tersebut.

4. Orang tua itu ialah terjatuh ke dalam longkang ketika menunggang basikal.

Ayat sepatutnya:

3. Mereka yang memberitahu kami tentang kejadian itu.

4. Orang tua itu terjatuh ke dalam longkang ketika menunggang basikal.

Ulasan:

Dalam keempat-empat contoh kesalahan di atas, disebabkan penggunaan kata pemeri yang tidak perlu, maka kata pemeri yang digunakan perlu digugurkan.

ii) Penggunaan Kata Pemeri ‘Adalah’

Kata pemeri ‘adalah’ boleh digunakan secara lebih meluas berbanding kata pemeri ‘ialah’. Kata pemeri ini dapat digunakan di hadapan kata adjektif, frasa sendi nama dan dapat hadir bersama binaan kata nafi ‘tidak’ yang digabungkan dengan kata adjektif (adalah + kata nafi ‘tidak’ + adjektif).

Ayat Contoh:

1. Tawaran biasiswa tersebut adalah khusus untuk pelajar Bumiputera sahaja.

2. Kenyataan yang diberikannya adalah tidak benar.

3. Buku-buku itu adalah hasil daripada pengalamannya semasa menjadi tentera.

4. Tindakannya ketika menyelesaikan masalah itu adalah tidak wajar.

Kesalahan ayat:

Kata pemeri ‘adalah’ tidak boleh digunakan bersama kata nafi ‘bukan’ dan dalam binaan frasa kerja.

Kesalahan Contoh;

1. Buku-buku itu adalah bukan untuk kamu.

2. Kegagalannya adalah disebabkan oleh kemalasannya mengulang kaji pelajaran.

3. Adalah dimaklumkan bahawa ujian Bahasa Melayu akan diadakan pada hari esok.

4. Tuan-tuan adalah dimaklumkan bahawa kerja gotong-royong itu akan dibatalkan.

Ayat sepatutnya;

1. Buku-buku itu bukan untuk kamu.

2. Kegagalannya disebabkan oleh kemalasannya mengulang kaji pelajaran.

3. Dengan ini dimaklumkan bahawa ujian Bahasa Melayu akan diadakan pada hari esok.

4. Tuan-tuan dimaklumkan bahawa kerja gotong-royong itu akan dibatalkan.

Ulasan:

Penggunaan kata pemeri dalam contoh kesalahan ayat di atas tidak perlu dan mesti digugurkan. Secara ringkasnya, penggunaan kata pemeri bukanlah sesuatu yang amat perlu dalam ayat-ayat Bahasa Melayu sebagaimana struktur ayat Bahasa Inggeris. Penggugurannya dalam ayat-ayat tertentu tidak menjejaskan makna ayat.

iii) Penggunaan Kata Nafi ‘Bukan’ dan ‘Tidak’

Secara umum terdapat dua perkataan kata nafi dalam Bahasa Melayu iaitu ‘bukan’ dan ‘tidak’

Kata nafi ‘bukan’ digunakan dalam binaan Frasa Nama dan Frasa Sendi Nama.

Ayat Contoh:

1. Itu bukan sekolah saya. (Frasa nama)

2. Orang tua itu bukan bapa saya. (Frasa nama)

3. Hadiah itu bukan untuk kami. (Frasa sendi nama)

4. Dia bukan orang kampung kami. (Frasa nama)

Kata nafi ‘tidak’ pula digunakan dalam binaan Frasa Kerja dan Frasa Adjektif.

Ayat Contoh:

1. Bapa saya tidak tidur semalaman kerana menunggu kepulangan kakak. (Frasa kerja)

2. Kami tidak menjemputnya hadir dalam majlis itu. (Frasa kerja)

3. Pemergiannya ke kota tidak direstui oleh ibunya yang sudah tua. (Frasa kerja)

4. Dia merasakan bahawa pembahagian harta pusaka bapanya tidak adil. (Frasa adjektif)

Kesalahan umum yang kerap dilakukan dalam binaan kata nafi ialah penggunaannya pada frasa yang tidak tepat. Dengan kata-kata lain disalahgunakan pada frasa yang tidak seharusnya digunakan kata nafi berkenaan.

Kesalahan Contoh;

1. Buku ini tidak untuk pelajar tingkatan tiga.

2. Orang tua itu tidak dari kampung kami.

3. Wang yang diperolehnya tidak daripada rezeki yang halal.

4. Dia marah kerana anaknya bukan mendengar nasihat yang diberikannya.

5. Tindakannya bukan wajar semasa menangani masalah itu.

Ayat sepatutnya;

1. Buku itu bukan untuk pelajar tingkatan tiga.

2. Orang tua itu bukan dari kampung kami.

3. Wang yang diperolehnya bukan daripada rezeki yang halal.

4. Dia marah kerana anaknya tidak mendengar nasihat yang diberikannya.

5. Tindakannya tidak wajar semasa menangani masalah itu.

Ulasan:

Kata nafi ‘bukan’ boleh digunakan pada frasa kerja dan frasa adjektif jika menunjukkan maksud bertentangan, namun harus digunakan bersama kata hubung ‘tetapi’.

Ayat Contoh:

1. Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain-main sahaja.

2. Mereka bukan hendak memukul kamu tetapi hendak membantu kamu.

3. Kata-katanya bukan membawa kebaikan tetapi hanya membawa keburukan.

4. Dia bukan sahaja malas tetapi nakal juga.


sumber : cikgu Azmi Misron